Ίχνη στο χιόνι

Από τα Καρπάθια στα Εξάρχεια: Ιχνηλατώντας τον κοινωνικό ανταγωνισμό
Hobo

Αυ­τό ε­δώ εί­ναι έ­να βι­βλια­ρά­κι για τους α­γώ­νες και το κί­νη­μα. Δεν είναι ό­μως το (κόκ­κι­νο) βι­βλια­ρά­κι των αγώ­νων και του κι­νή­μα­τος. Εί­ναι η θε­ω­ρη­τική ε­πε­ξερ­γα­σί­α, η κα­τά­θε­ση κά­ποιων σκέ­ψε­ων, βγαλ­μέ­νων α­πό την συμ­με­το­χή στους α­γώνες και στο κί­νη­μα. Βγαλ­μέ­νων α­πό την α­κρά­δα­ντη πε­ποί­θη­ση της ση­μα­σί­ας αυ­τών των α­γώ­νων, για την υ­πό­θε­ση της κοι­νω­νι­κής α­πε­λευ­θέ­ρω­σης. Σαν προ­ϊ­όν μιά­μι­σης δε­κα­ε­τί­ας ε­να­σχό­λη­σης με το κί­νη­μα, τα τε­λευ­ταί­α εν­νέ­α χρό­νια σχε­δόν κα­θη­με­ρι­νής, έ­ντο­νης και διαρ­κούς. Σαν συμ­με­το­χή στις ορ­γα­νω­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες αυ­τού του κι­νή­μα­τος, στους α­γώ­νες των εκ­με­ταλ­λευό­με­νων-κα­τα­πιε­ζό­με­νων, στην προ­σπά­θεια δη­μιουργί­ας και συ­γκρό­τη­σης πα­ρα­δειγ­μά­των ε­νά­ντια στην εκ­με­τάλ­λευ­ση και στην κυ­ριαρ­χί­α. (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Tο blog του βιβλίου μπορείτε να το επισκεφθείτε εδώ.

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Α. Ορίζοντας την καπιταλιστική συνθήκη-σχέση

 1. Γιατί μιλάμε για αγώνες;
 2. Για τη δυναμική των σχέσεων εκμετάλλευση-κυριαρχία

Β. Ορίζοντας τον κοινωνικό ανταγωνισμό

 1. Για ποιους αγώνες μιλάμε;
 2. Αποδομώντας τεχνητές κατασκευές: ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτικού και κοινωνικού αγώνα
 3. Ορίζοντας το άτυπο, το "απολίτικο" και το "αδιέξοδο"
 4. Σύνοψη σημειώσεων για το ζήτημα της τάξης
 5. Καιρός να λάβει εκδίκηση το εμείς
 6. Για τις μοριακές συμπεριφορές και για ένα πλαίσιο ενοποίησης
 7. Η καπιταλιστική σχέση είναι κοινωνικός ανταγωνισμός

Γ. Πώς μιλάμε για τους αγώνες

 1. Για το ζήτημα της μεθόδου
 2. Αναφορά σε μερικούς διαδεδομένους τύπους μελέτης και ανάγνωσης των αγώνων
 3. Αναζητώντας τα ίχνη του ανταγωνισμού
 4. Για την έννοια της αντιφατικότητας του ανταγωνισμού και για το ξεπέρασμά της
 5. Αποκλείοντας και ενσωματώνοντας: το ζήτημα της επιλογής
 6. Η έρευνα όπλο για τη διερεύνηση και την όξυνση του ανταγωνισμού

Δ. Επαναδιαπραγματεύοντας τη θεωρία

 1. Για το ζήτημα της πανταχού παρουσίας
 2. Ο πολυεθνικός εργάτης πάει στον παράδεισο
 3. Για την κεντρικότητα της εργασίας

Ε. Προς εξόρυξη (προσωρινών) συμπερασμάτων

 1. Το ζήτημα της πράξης από υποκειμενική άποψη
 2. Πολιτική μορφή και ανταγωνιστική υποκειμενικότητα
 3. Ο ανταγωνισμός σήμερα. Συνοπτικός ορισμός βασικών συντεταγμένων
Ημερ. εκδοσης: 
Νοέμβριος 2008
Σελιδες: 
178
Εξαντλημένο
Κατεβαστε τα σχετικα αρχεια: